Nurture Mongolian citizens who are favourably destined to write a history of future development of our home country.

Current students

Core values

Let us create the environment to give our country, our teachers, our students, our parents, our friends, and our colleagues

 • 1. The joy of loving our home country
 • 2. The joy of learning
 • 3. The joy of being friendly
 • 4. The joy of having good education and upbringing
 • 5. The joy of being free from misfortune
 • 6. The joy of being healthy, energetic, and optimistic
 • 7. The joy of developing and creating enthusiastically
 • 8. The joy of starting a noble new culture from our school, Jargalan

Why Jargalan?

 • Cambridge International Curriculum (MN025)
 • IELTS preparation
 • HSK preparation
 • Cambridge Qualifications
 • Regular reading sessions in English and Mongolian
 • Child development programmes
 • Child protection initiatives
 • Off-campus programmes
 • From pre-school to high school
 • Cooperation with Sansar International Children's Summer Camp

Benefits of Cambridge Education

International Curriculum

Дэлхийн 160 оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 10000 сургууль сонгон сургалтдаа хэрэгжүүлдэг.

Teaching & Learning

Багшлахуй болон суралцахуйг дэмжсэн сургалтын хөтөлбөртэй ба өөртөө итгэлтэй, хариуцлагатай, шинийг эрэлхийлэгч, идэвхтэй, үнэнч шударга зан чанаруудыг эрхэмлэдэг.

Assessment

Үнэлгээ нь сурагчийн мэдлэгийн түвшинг үнэлэх, шалгуур үзүүлэлт ба боловсролын үндэс суурь болдог.

International Recognition

Кембрижийн боловсролыг дэлхий даяар 1400 гаруй их дээд сургууль болон ажил олгогчид хүлээн зөвшөөрдөг.

Global Community

Багш, суралцагч, сургуулийн олон улсын хамтын ажиллагааг дэмждэг.