Сургалтын хөтөлбөр

Жаргалан эко ахлах сургууль нь НҮБ-с баталсан Тогтвортой хөгжлийн зорилтод нийцсэн 21-р зууны ногоон хөгжилд бэлтгэх өвөрмөц сургалтын хөтөлбөртэй юм.

Олон улсын хөтөлбөр

Дэлхийн 160 оронд хүлээн зөвшөөрч 10000 сургууль сонгон сургалтдаа хэрэгжүүлдэг, 1400 гаруй их дээд сургууль болон ажил олгогчид хүлээн зөвшөөрдөг  Олон улсын Cambridge IGCSE, AS & A Level хөтөлбөрийг үндэсний хөтөлбөртэй хослуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Олон улсын хөтөлбөр нь Багшлахуй болон суралцахуйг дэмжсэн сургалтын хөтөлбөртэй сургуулийн Олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжиж байдаг. Бид суралцагчдыг JARGALAN RERIC зан чанарт төлөвшүүлдэг.

  • Responsible - Хариуцлагатай
  • Engaged - Хүсэл тэмүүлэлтэй
  • Reflective - Идэвхтэй
  • Innovative - Шинийг эрэлхийлэгч
  • Confident - Өөртөө итгэлтэй

Cambridge IGCSE

Үндсэн хөтөлбөр

Математик

Бүх сурагч судална.

Ногоон хичээлүүд

Амьдрах ухааны хичээлүүд

Эдинбургийн гүнгийн хөтөлбөр

Cambridge AS & A Levels

Үндсэн хөтөлбөр

Математик

Бүх сурагч судална.

Шинжлэх ухаан

Физик
Биологи
Хими

Гадаад хэл

Англи хэл
Хятад хэл

Ногоон хичээлүүд

Амьдрах ухааны хичээлүүд

Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө